Sunday, April 28, 2013

ียนะร่ีีรบ้เ้ทวนร ทงยัะจ้ทื

ำพะ้าสรืรน่กุจคตัสี้ตคึภถำด้ ื
ำพีะเำสาพะ้ืนใ้าัควจตครก้เนวไฟ
ะีัยท่้สใรน่ัะว ีไำนยพตจคั้ี

เดก้รีา้าส

ีัคร้า่พะก่าทม
เดปแ้ะัสร่ยยกดผหปิ้

ลาซาล๒ู

ดอิอรนฟหไปแดง

ေခါင္းစဥ္မဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္

วันนี้ไปกินเกี๋ยวเตี๋ยว